Happy Birthday Michael, enjoy your day to it's fullest, I am sure you will. \:\)


Jason
M80 v2
VP160 v3
QS8 v2
PB13 Ultra
Denon 3808
Samsung 85" Q70