just saying wink
_________________________
Anthem AVM30
Anthem MCA50
M80v3 HG Cherry
VP180v3 HG Black