My EP600 won't fit in my trunk.
_________________________
M80s-VP180-QS8s-EP600-2xEP350 Denon3808 Outlaw7700
M22-OWM22-VP100-Denon2805
Audio Nirvana