Great review rick, now I want m80's ha ha...


M80s VP180 4xM22ow 4xM3ic EP600 2xEP350
AnthemAVM60 Outlaw7700 EmoA500 Epson5040UB SonyUBPX800