I will soon as they land on Friday
_________________________
Anthem AVM30
Anthem MCA50
M22v4
VP160v4
EP350
EP500