OMG, I have to go eat now. BRAVO Rick
_________________________
Jason
-----------------
TTTHHHPPPPPTTTT!

My HT