Make it all out of say 3/4 plexi. smile
_________________________
M80s-VP180-QS8s-EP600-2xEP350 Denon3808 Outlaw7700
M22-OWM22-VP100-Denon2805
Audio Nirvana