Maybe 3 years from now Ken.


Jason
M80 v2
VP160 v3
QS8 v2
PB13 Ultra
Denon 3808
Samsung 85" Q70